Oras. Marcinkonys
2013.07.24
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 9 kategorija) pareigoms užimti

Paskirtis

Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau - Direkcija) buhalterinei apskaitai vykdyti ir kitiems ekonominiams – ūkiniams klausimams spręsti.


Veiklos sritys

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje finansų valdymas ir apskaita ir specialiojoje srityje – Direkcijos buhalterinės apskaitos vykdymas.
Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą, bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį (2013 m. liepos 16 d. Nr. V1- 52(1.4) pakeitimas);
• žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę - ūkinę veiklą ir biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą;
• mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles;
• turėti ne mažesnę kaip vienerių metų buhalterinio darbo patirtį.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Siekiant įgyvendinti Direkcijai keliamus tikslus ir uždavinius, šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskiriamos šios funkcijos:
• spręsti jo kompetencijai priklausančius Direkcijos finansinius-buhalterinius klausimus, siekdamas Direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
• sudaryti atitinkamus apskaitos registrus, naudojant kompiuterinę buhalterinę programą „Profit-W®SQL “ (2013 m. gegužės 20 d. Nr. V1-32 (1.4) pakeitimas);
• apskaityti biudžeto lėšas, sumokėtas iš iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams ir biudžeto lėšas gautas į Direkcijos biudžetinę atsiskaitomąją sąskaitą, pavedimų ir kitų lėšų sąskaitas;
• surašyti padalinių medžiagų apskaitos žiniaraščiuose medžiagų vieneto kainą ir apskaičiuoti pajamas ir išlaidas;
• sudaryti suvestines pagal išlaidų sąskaitas;
• vesti Direkcijos atsiskaitymų su tiekėjais ir rangovais bei kitais debitoriais ir kreditoriais apskaitą.
• sudaryti atitinkamus apskaitos registrus, apskaičiuojant Direkcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir socialines išmokas (pašalpas); darbo užmokesčio priskaitymo ir atskaitymo žiniaraščius;
• pervesti į asmenines sąskaitas bankuose atsiskaitymus su darbuotojais pagal darbo užmokestį, vykdomus raštus ir kitus pavedimus;
• priimti iš atskaitingų asmenų pajamų sąskaitas, tikrinti medžiagų nurašymo teisingumą;
• rengti reikalingas ataskaitas apie atsargų ir trumpalaikio turto gavimą ir nurašymą;
• nustatyta tvarka ir terminais pildyti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, socialinio draudimo įmokų ir kitas ataskaitas, susijusias su Direkcijos darbuotojų darbo užmokesčio fondo panaudojimu, bei teikti jas atitinkamoms institucijoms (2013 m. gegužės 20 d. Nr. V1-32 (1.4) pakeitimas);
• surašyti debitorių – kreditorių suderinimo aktus;
• vesti Direkcijos atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;
• priimti pajamas, jas įnešti į sąskaitas banke pagal jų paskirtį;
• sutikrinti, išrašyti ir vesti PVM sąskaitas faktūras apie suteiktas paslaugas, naudojant kompiuterinę buhalterinę apskaitos programą ir apskaičiuoja pridėtinės vertės mokestį;
• naudojant kompiuterinę buhalterinės apskaitos sistemą vesti ilgalaikio turto apskaitą;
• vesti kasos knygas pagal finansavimą;
• vesti butų nuomos mokesčio priskaitymo ir apmokėjimo žiniaraštį;
• vesti gaunamų numeruotų dokumentų blankų apskaitą, išduoti juos padaliniams, tikrinti jų nurašymą;
• vykdyti kitus, finansų skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Atrankos modulį), www.testavimas.vtd.lt nuo 2013 m. liepos 24 d. iki 2013 m. rugpjūčio 2 d. (imtinai). Išsamesnė informacija apie konkursą tel. 8(310)-44641, el.p. dzukijanp@is.lt arba Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje www.vtd.lt.
Atgal

Paieška
Renginiai
<< balandis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30