Oras. Marcinkonys
2017.08.17
Konkursas Kraštotvarkos skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (toliau- konkursą organizuojanti įstaiga) organizuoja konkursą karjeros valstybės tarnautojo Kraštotvarkos skyriaus vyresniojo specialisto(A-7) pareigybei užimti (toliau- konkursas).

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau- Aprašas) nustatyta tvarka turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta Aprašo 27, 28, 57 ir 66 punktuose nurodyta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (toliau – deklaracija) (Aprašo 3 priedas);

4. įgytą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

5. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

6. užsienio kalbos, kurios mokėjimas patikrintas Aprašo nustatyta tvarka, mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai. Paskutinė dokumentų pateikimo diena 2017-09-06.

Pareigybei, dėl kurios organizuojamas konkursas, patvirtintas pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių

valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 4  d. įsakymu Nr. V1- 52 (1.4)

KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kraštotvarkos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 7.

II. PASKIRTIS

4. Kraštotvarkos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato bei  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai (toliau- Direkcija) priskirtuose saugomose teritorijose valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės turinį sudarančių funkcijų, numatytų valstybinės saugomų teritorijų kontrolės nuostatuose (toliau- saugomų teritorijų kontrolė), rekreacinės veiklos vykdymą, ugdyti parko lankytojų, vietos gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų vertybinį parko tikslų supratimą, aplinkosaugines nuostatas, informacinę kultūrą aplinkosaugos srityje, užtikrinti informacijos apie saugomą teritoriją prieinamumą, teikti informaciją bei konsultuoti Direkcijos kompetencijos klausimais parko žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo vykdomos funkcijos bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdymas, viešieji ryšiai. Specialioje veiklos srityje- saugomų teritorijų kontrolė, tiriamoji, rekreacinė ir švietėjiška veikla.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

            6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.  žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, nacionalinio parko tikslus ir uždavinius, saugomas vertybes;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros arba miškininkystės studijų krypties, fizinių mokslų studijų srities geografijos studijų krypties, technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar socialinių mokslų studijų srities teisės, rekreacijos ir turizmo, edukologijos arba komunikacijos ir informacijos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį;

6.3. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmeniu B1;

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi bei gebėti juos taikyti;

6.5. turėti bent 1 metų darbo patirtį;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei daryti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.8. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, kitomis kompiuterinėmis programomis, reikalingomis nustatytoms funkcijos, pavedimams vykdyti;

6.9. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

7.1. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją ir konsultacijas dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų ir formų, saugomoje teritorijoje ūkinei ir kitokiai veiklai keliamų reikalavimų, nustatyto gamtos ir kultūros paveldo režimo, saugomų buveinių tipų ir rūšių apsaugos reikalavimų, vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo, statybų procedūrų, teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo, specialiųjų žemės, miško vandens telkinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių naudojimo sąlygų, saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimo ir kt. klausimais savo kompetencijos ribose;

7.2.  vykdo prevencinę veiklą, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams;

7.3. kontroliuoja ar nepažeidžiamas saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimas, nustatytas Aplinkos apsaugos, Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos ir kituose teisės aktuose, taip pat saugomų teritorijų planavimo dokumentuose;

7.4. vykdydamas saugomų teritorijų kontrolę Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijose bei Direkcijai priskirtose saugomose teritorijose, bendradarbiauja su valstybiniais miškų, žemės tarnybų, kitais saugomų teritorijų kontrolę vykdančiais pareigūnais;

7.5. išsiaiškinus pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinės teisės nusižengimo protokolus, skiria administracines nuobaudas už teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir vykdo administracinių baudų, žalos atlyginimo išieškojimo kontrolę;

7.6. teisės aktų nustatyta metodika paskaičiuoja aplinkai padarytą žalą;

7.7. vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolės programą;

7.8. vykdo rekreacinius, sociologinius tyrimus, apklausas, siekiant išsiaiškinti parko teritorijos rekreacines apkrovas, lankytojų poreikius ir interesus, analizuoja gautus duomenis, teikia pasiūlymus dėl saugomos teritorijos tikslų įgyvendinimo ir suinteresuotų asmenų interesų suderinimo, dalyvauja savo kompetencijos ribose  kituose tyrimuose ir stebėjimuose Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame rezervate;

7.9. teikia pasiūlymus dėl rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonių taikymo, stebi jų efektyvumą;

7.10. stebi ir vertina vizualinės informacinės sistemos natūroje ir infrastruktūros lankytojams būklę. Fiksuoja jos pažeidimus, niokojimo atvejus ir imasi būtinų priemonių niokojimui sustabdyti ir būklei atstatyti;

7.11. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrinainformaciją apie rekreaciją Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate, teikia informaciją ekspozicijų, informacinių leidinių ruošimui, rengia publikacijas spaudoje bei informaciniuose leidiniuose;

7.12.  dalyvauja visuomenės gamtosauginio švietimo bei kitose visuomenės švietimo programose;

7.13. rengia dokumentus, raštus, susijusių su vykdomomis veiklos sritimis, esant reikalui ruošia išvadas rengiamiems projektams, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo skyriaus vedėjui;

7.14. esant poreikiui, veda ekskursijas, lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, dalyvauja kituose  renginiuose pristatant ir skleidžiant Direkcijos idėjas ir veiklą;

7.15. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Kraštotvarkos skyriaus uždavinius ir funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kraštotvarkos skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

............................................................

              (parašas)

............................................................

           (vardas, pavardė)

............................................................

                (data)

Apie organizuojamą konkursą yra paskelbta Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje, skelbimo data - 2017-08-17,skelbimo Nr. 36255,http://portalas.vtd.lt/lt/krastotvarkos-skyriaus-vyresnysis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;33991.html. Išsamesnė informacija apie organizuojamą konkursą telefonu 8-310-44641, arba elektoriniu paštu v.miliauskas@dzukijosparkas.lt.


Atgal

Paieška
Renginiai
<< kovas, 2020 >>
P A T K P Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31